Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Onder Marthas Dancewear wordt verstaan de besloten vennootschap Marthas Theatre

World B.V. gevestigd te (2343 JX) Oegstgeest aan het adres Jacob van Maerlantlaan 15, KvK: 56665431, Btw-identificatienummer: NL 857634719 B01, info@marthasdancewear.nl. Marthas

Dancewear is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie door Marthas Dancewear enige rechtsbetrekking wordt aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Overeenkomst: de tussen Marthas Dancewear en Afnemer gesloten overeenkomst ter zake alle rechtsbetrekkingen waarop de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle productverkopen en geleverde diensten van Marthas Dancewear (‘de Producten’ of ‘Product’), zowel schriftelijk als mondeling tussen Marthas Dancewear en Afnemer.

2.2 De Voorwaarden vervangen en gaan voor op alle andere voorwaarden. Aan andere (tegenstrijdige) voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Door het plaatsen van een bestelling gaat de Afnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en aanvaard door Afnemer.

2.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.6 Marthas Dancewear behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op de Overeenkomst tussen Marthas Dancewear en Afnemer blijven de Voorwaarden van kracht zoals die golden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

3. Algemeen

3.1 Alle aanbiedingen van Marthas Dancewear zijn vrijblijvend, tenzij door Marthas Dancewear uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Aanbiedingen en/of offertes van Marthas Dancewear gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.3 Marthas Dancewear behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Marthas Dancewear kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

4. Bestelling

4.1 In het geval van een specifiek Product te weinig Producten worden besteld om het commercieel te exploiteren, is Marthas Dancewear gerechtigd om de bestelling te annuleren en een vervangend Product aan de Afnemer aan te bieden. De Afnemer is niet verplicht gebruik te maken van dit aanbod.

Herroepingsrecht

4.2 Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (‘de Herroepingstermijn’). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Afnemer of als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Afnemer het laatste product heeft ontvangen.

4.3 Gedurende de Herroepingstermijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

4.4 In het geval de Afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen de Herroepingstermijn, na ontvangst van het Product, schriftelijk kenbaar te maken aan Marthas Dancewear. De Afnemer kan dit kenbaar maken middels het modelformulier

(Bijlage 1).

4.5 Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de Producten binnen de Herroepingstermijn met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Marthas Dancewear retour te sturen. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De Afnemer heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als zij het product terugzend voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.6 Indien de Afnemer na afloop van de herroepingstermijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht en de zaak niet aan Marthas Dancewear heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer.

4.7 De Afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 4.3.

Kosten in geval van herroeping

4.8 Indien de Afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor haar rekening.

4.9 Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Marthas Dancewear dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Marthas Dancewear gaat pas over tot betaling dien de Producten door Marthas Dancewear zijn ontvangen.

5. Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in euro en inclusief de wettelijke BTW en onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en/of fouten.

5.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. De betaling geschiedt op een door Marthas Dancewear aangegeven wijze en op de door Marthas

Dancewear aangegeven betalingscondities.

6.2 Bij niet tijdige of volledige naleving van de betalingsvoorwaarden is Afnemer direct in verzuim en mag Marthas Dancewear:

a) de bestelling van Afnemer beëindigen, nadat Marthas Dancewear de Afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze termijn is Afnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Marthas Dancewear gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en de daadwerkelijk geleden schade in rekening te brengen; en/of

b) de geleverde Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn terugnemen, dan wel opeisen.

6.3 De Afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding indien een situatie als genoemd onder 6.2 zich voordoet.

7. Levertermijn

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Marthas Dancewear kenbaar heeft gemaakt.

7.2 De levertermijnen zoals genoemd op de website van Marthas Dancewear en/of op de orderbevestiging zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

7.3 Marthas Dancewear zal geaccepteerde Overeenkomsten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld wegens een overmachtsituatie), ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na de ontbinding zal Marthas Dancewear het bedrag dat de Afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.

7.4 Marthas Dancewear kan de bestelling verdelen in één of meer leveringen.

8. Kwaliteit levering

8.1 Marthas Dancewear betracht grote zorgvuldigheid met het verwerken van de bestellingen en levering daarvan. Het kan desondanks voorkomen dat Producten minimale afwijkingen bevatten in kleur, vorm of grootte.

8.2 De Afnemer is gehouden de geleverde Producten op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Marthas Dancewear) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Marthas Dancewear. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen met bekwame spoed na levering aan Marthas Dancewear schriftelijk te worden gemeld via info@marthasdancewear.nl. Bij gebreke hiervan wordt de bestelling geacht te zijn geleverd zonder afwijkingen. Als een klacht wordt ingediend, schort dit de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

8.3 Indien klachten van de Afnemer door Marthas Dancewear gegrond worden bevonden, is

Marthas Dancewear slechts verplicht tot:

a) het leveren van de ontbrekende Producten; en/of
b) vermindering van de prijs van de Producten; en/of
c) vervanging van de beschadigde Producten.

8.4 Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.5 Marthas Dancewear is niet verantwoordelijk voor onvolledige of beschadigde leveringen veroorzaakt door DPD of andere koeriersdiensten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van

Marthas Dancewear als het gaat om zaken die de aansprakelijkheid van Marthas Dancewear op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

9.2 De aansprakelijkheid van Marthas Dancewear – evenals haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door Marthas Dancewear ingeschakelde derden – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Marthas Dancewear wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Marthas Dancewear komt.

9.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Marthas Dancewear steeds beperkt tot het bedrag dat door de Afnemer ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Marthas Dancewear is betaald, tot een maximum van EUR 1.000,-.

9.4 Marthas Dancewear is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Marthas Dancewear aan de Afnemer geleverde en nog te leveren producten, ongeacht of deze gedeeltelijk zijn betaald door de Afnemer, blijven het volledige eigendom van Marthas Dancewear totdat alle openstaande facturen, inclusief rente en overige (incasso) kosten, volledig zijn betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de Producten niet bezwaren, verhuren of enig ander recht hierop vestigen.

10.3 Het is de Afnemer na schriftelijke toestemming van Marthas Dancewear toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden te verkopen of te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Marthas Dancewear separaat te bewaren.

10.4 Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij/zij dat niet zal doen, dan is Marthas Dancewear gerechtigd om alle goederen waarop het eigendomsvoorbehoud, conform artikel 9.1 rust, bij de Afnemer (of derde partijen die de goederen voor de afnemer houden) weg te halen of weg te doen halen.

10.5 Het eigendomsvoorbehoud komt niet te vervallen bij betaling door derde partij die in de vordering van de Verkoper wordt gesubrogeerd.

11. Privacy

11.1 Marthas Dancewear verwijst Afnemers naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.

11.2 In verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens van bruikleennemer verwerkt. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens ter uitvoering van de bestelling bestaande uit de contactgegevens van Afnemer.

11.3 Op verzoek kan Marthas Dance Wear afnemers informeren over haar activiteiten via een nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

11.4 Persoonsgegevens van Afnemers worden bewaard zo lang als nodig is voor het omschreven gebruik en minimaal wettelijk vereist is.

12. Toepasselijke recht en geschillen

12.1 Op alle Overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is bevoegd naast de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de Afnemer.

Bijlage 1:

Model ontbinding/herroeping Consument-afnemer
Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Marthas Dancewear
Jacob van Maerlantlaan 15
2343 JX) Oegstgeest

info@marthasdancewear.com

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen Consument-afnemer(s)

Adres Consument-afnemer(s)

Handtekening van Consument-afnemer(s)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Marthas Dancewear B.V., maart 2019